Aruba Belastingen

Rechtsbestel:
Het rechtsbestel is voornamelijk op Nederlandse leest geschoeid. Rechten van investeerders bijvoorbeeld worden op nagenoeg dezelfde wijze beschermd als in Nederland. Hypotheekrechten kunnen worden uitgeoefend ongeacht de nationaliteit van de geldverstrekker. Aruba kent het Gerecht in eerste Aanleg ,
hoger beroep wordt aangetekend bij het Hof , gevestigd op Curaçao en cassatie wordt aangetekend bij de Hoge Raad in Nederland.

Vestiging op Aruba:
Het wijzigingsbeleid ten aanzien van de toelating Nederlanders
is per 21 februari 2001 GEWIJZIGD.

De vergunning strekkende tot verblijf en / of werk wordt verstrekt door de Dienst Openbare Orde en Veiligheid en wordt afgegeven voor de duur van de arbeidsovereenkomst, voor een periode van maximaal 3 jaren. Na afloop van de geldigheid van de vergunning wordt op verzoek een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.

Vennootschappen dienen een vestigingsvergunning te hebben. De directeur van de vennootschap moet een directeursvergunning hebben. Beiden worden afgegeven door het Ministerie van Economische Zaken.

Belastingen:
De Arubaanse belastingwetgeving heeft van oudsher een groot aantal overeenkomsten met die van Nederland. Zo komt de systematiek van de verschillende belastingen veelal overeen met die van Nederland. Uiteraard zijn er ook verschillen. De belangrijkste daarvan zullen aan de orde komen bij de korte behandeling van de diverse belastingen die Aruba kent. Deze zijn: winstbelasting ( NL vennootschapsbelasting)
– inkomstenbelasting
– loonbelasting
– invoerrechten
– accijnzen (alcoholhoudende dranken, sigaretten, parfums)
– grondbelasting (NL onroerend goed belasting)
– zegelbelasting
– successiebelasting (bij overlijden en schenking)
– overdrachtsbelasting

Belastingen die Aruba niet kent zijn:
– vermogensbelasting
– bronheffingen op uitgekeerde dividenden, rente of royalty’s
– BTW
– kapitaalsbelasting

Aruba kent, behalve de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), geen belastingverdragen met andere landen. De BRK geldt voor Aruba, de Nederlandse Antillen en Nederland. Daarnaast geldt met betrekking tot het (per 1 januari 1988 opgezegde) Verdrag met de Verenigde Staten slechts nog artikel VIII (rente) en enkele daarop betrekking hebbende artikelen. Dit artikel regelt in welk land ontvangen rente is belast.

 

Winstbelasting

Aan winstbelasting zijn onderworpen:
Op Aruba gevestigde naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, andere vennootschappen of verenigingen waarbij het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld, coöperatieve verenigingen en onderlinge verzekerings – maatschappijen.

Op Aruba gevestigde verenigingen waarvan het kapitaal niet in aandelen is verdeeld en stichtingen , tenzij deze uitsluitend het algemeen belang behartigen.

Niet op Aruba gevestigde ondernemingen, waarvan de winst wordt behaald uit:
a. een vaste inrichting op Aruba
b. onroerend goed gevestigd op Aruba
c. hypothecaire leningen gevestigd op op Aruba gelegen onroerend goed

Een aantal bijzondere voorzieningen in de Landsverordening winstbelasting:

Investeringsaftrek: 12% op nieuwe gebouwen, 8% op andere activa. De aftrek wordt toegepast in het jaar van aanschaf en het daaropvolgende jaar.

Vervroegde afschrijving: één derde van de aanschaffingsprijs mag vervroegd worden afgeschreven.

Vervangingsreserve: boekwinsten mogen worden gereserveerd waarbij vervanging dient plaats te vinden binnen 4 jaar na afloop van het boekjaar waarin de vervangingsreserve is gevormd.

1/10 van het tarief: dit tarief is van toepassing op winsten van een vaste inrichting in het buitenland alsmede op dividenden van niet Arubaanse vennootschappen. Voorwaarde is dat de buitenlandse vaste inrichting/vennootschap aan enige vorm van winstbelasting is onderworpen. Voor dividenden geldt tevens dat de participatie van de Arubaanse vennootschap in de buitenlandse vennootschap minimaal 10% is. Winsten behaald door een vaste inrichting in Nederland en op de Nederlandse Antillen zijn niet belast op Aruba.

Verliescompensatie: “carry forward” 5 jaar. Aruba kent geen “carry back”.

Scheepvaart- luchtvaart- en verzekeringsmaatschappijen zijn onderworpen aan bijzondere, meestal gunstige regelingen.

De Arubaanse belastingwetgeving kent geen aanloopverliezen (behoudens enkele uitzonderingen) en geen fiscale eenheid. Het tarief varieert van 31% tot 39%.
Inkomstenbelasting

Onderworpen zijn:
– Inwoners van Aruba
– Niet op Aruba wonende personen die bepaalde inkomsten genieten zoals:
– salaris als directeur of lid van de Raad van commissarissen van een Arubaanse N.V.
– inkomen uit onroerende goederen;
– dividenden uit en winst behaald bij verkoop van aandelen in een NV indien de   aandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft in het kapitaal van de vennootschap. Een aanmerkelijk belang is aanwezig indien, een natuurlijke persoon aandeelhouder is, of gedurende de laatste 5 jaren is geweest, voor tenminste 25% van het gestorte kapitaal, hetzij alleen, hetzij tezamen met zijn echtgenote of bepaalde verwanten.
– NB: Dividenden en aanmerkelijk belang winst uit Arubaanse offshore vennootschappen zijn op Aruba niet belast. Uiteraard zijn deze inkomsten wel belast in het woonland.

Het tarief van de inkomstenbelasting is progressief met als maximum 57.2% voor alleenverdieners en 60% voor tweeverdieners.
Dit tarief is vanaf ±Afl. 231.500 verschuldigd.
Voor bepaalde inkomsten geldt een bijzonder tarief dat varieert van 15% tot 30%.

Voor zgn. “expatriates” gelden een aantal bijzondere regelingen.
Belastingvrij kan aan hen worden vergoed:
– Verhuiskosten
– Herinrichtingskosten tot 2 maanden salaris, met een maximum van Afl. 12.000,-,bij
aankomst op en vertrek van Aruba.
– AOW/AWW premies in Nederland indien zij deel uitmaken van een pensioenregeling.
– Hotelkosten gedurende de eerste twee maanden van het verblijf op Aruba.
Overige belangrijke belastingen

Grondbelasting:
Deze belasting wordt geheven over de waarde van onroerende goederen.
De belasting bedraagt 4 promiel van de zgn. leggerwaarde verminderd met een vrijstelling van Afl. 60.000,=

Successiebelasting:
Successiebelasting is verschuldigd bij verkrijging als gevolg van overlijden van een inwoner van Aruba en bij giften door een inwoner van Aruba. Het maximumtarief voor de overlevende echtgenote, kinderen, ouders en kleinkinderen van de overledene is 6%. Bij schenking binnen deze groep geldt hetzelfde tarief. Opgemerkt dient te worden dat een gift van een Nederlander die zich op Aruba vestigt, na een jaar onderworpen is aan Arubaanse successiebelasting. Een zogenaamde Overgangsbelasting wordt geheven bij verkrijging uit een nalatenschap of een gift van op Aruba gelegen onroerend goed dat eigendom is van een niet-ingezetene van Aruba. Het tarief bedraagt 8%.

Overdrachtbelasting:
Juridische overdracht van onroerend goed op Aruba leidt tot de heffing van overdrachtsbelasting.
Het tarief is 3% van de waarde in het economisch verkeer.
Offshore vennootschappen

Offshore vennootschappen zijn vennootschappen waarvan de aandelen worden gehouden door niet-ingezetenen van Aruba en die hun activiteiten grotendeels buiten Aruba verrichten. Het is een offshore vennootschap toegestaan transacties met andere offshore vennootschappen aan te gaan. De Garantieverordening Winstbelasting garandeert een speciaal laag tarief van 3% winstbelasting aan offshore investeringsmaatschappijen en een gereduceerd tarief van 2.4% over de eerste Afl. 100.000,= winst. Daarnaast zijn offshore vennootschappen op grond van de artikelen 14 en 14A vrijgesteld van winstbelasting over vermogenswinsten.

De activiteiten omschreven in de artikelen 14 en 14A zijn in het algemeen investeren, houden van aandelen, vorderingen en schulden en onroerend goed, royalty’s en investeren in patenten en andere vormen van intellectuele eigendom.

Door middel van een ruling, welke voorafgaande aan de start van de activiteiten bij de inspectie dient te worden aangevraagd, kunnen ook andere activiteiten onder de werking van de artikelen 14 en 14A worden gebracht.

De offshore status van een Arubaanse vennootschap wordt ook bevestigd door een zgn. deviezenvergunning welke wordt afgegeven door de Centrale bank van Aruba. Deze vergunning stelt de vennootschap vrij van controle door de Centrale Bank en betaling van deviezen provisie in Aruba.

Een aantal typen offshore vennootschappen zijn:

Offshore “trading companies”:
Vennootschappen die zich bezig houden met buitenlandse handelsactiviteiten kunnen vooraf een ruling verkrijgen op basis waarvan de winst belast is met een tarief
van 2.4 – 3%.

Royalty companies:
Vennootschappij die patenten, copyrights, handelsmerken en andere vergelijkbare rechten houden, worden belast met het gegarandeerde tarief van 2.4 – 3% van het netto ontvangen royaltyinkomen.

Onroerend goed maatschappijen:
Bedrijven die investeren in onroerend goed gelegen buiten Aruba worden belast tegen 2.4-3%, onder de voorwaarde dat in het land waar het onroerend goed is gelegen enige vorm van winstbelasting wordt geheven.

Houdster – en investeringsmaatschappijen:
Deze vennootschappen hebben primair ten doel de investering in waardepapieren zoals aandelen en andere bewijzen van gerechtigheid, obligaties of andere rentedragende papieren onder welke naam en in welke vorm dan ook. Het inkomen wordt belast tegen 2.4-3%. Vermogenswinsten – of verliezen, alsmede waardestijgingen of -dalingen in activa worden bij de berekening van de belastbare winst buiten beschouwing gelaten.
Redelijke kosten kunnen worden afgetrokken. Rente is niet aftrekbaar tenzij deze is betaald aan een bank of vergelijkbare financiële instelling, of een en ander in een ruling is vastgelegd.

Offshore banken:
Deze banken dienen in het bezit te zijn van een vergunning van de Centrale Bank van Aruba op grond waarvan is toegestaan internationale transacties aan te gaan met niet-ingezetenen en offshore bedrijven. Het fiscale regime is hetzelfde als dat voor houdster – en financieringsmaatschappijen.

Financieringsmaatschappijen:
Gebaseerd op de algemene regeling van de artikelen 14 en 14A is het financieringsmaatschappijen niet toegestaan rentekosten af te trekken.
Het is echter mogelijk vooraf een ruling te verkrijgen op grond waarvan dit wel mogelijk is. Door de inspecteur der belastingen zullen een aantal voorwaarden worden gesteld.
Het percentage van de winstbelasting bedraagt ook hier 2.4- 3%.

Offshore “(Captive) Insurance” maatschappijen:
Voor dergelijke vennootschappen zijn bijzondere regels geïntroduceerd.
Hoofdregel is dat zij op grond van een vooraf aan te vragen ruling belast worden tegen 2.4-3%.

De Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap:
De A.V.V. werd op Aruba in 1988 geïntroduceerd. Doel van de invoering van de A.V.V. was het scheppen van betere mogelijkheden voor offshore -vennootschappen op Aruba. De A.V.V. is bedoeld voor niet-ingezetenen.

De A.V.V. is geheel vrijgesteld van winstbelasting. In plaats daarvan betaalt de A.V.V. een jaarlijks registratierecht van Afl. 500,=.De vrijstelling is bij wet geregeld , er behoeft derhalve geen ruling te worden aangevraagd.
Het minimum kapitaal bedraagt slechts $1. Er moet in elk geval één aandeel met stemrecht worden uitgegeven. Zowel toonder aandelen als aandelen op naam zijn mogelijk.
Het is de A.V.V. evenals “normale” offshore vennootschappen toegestaan transacties te sluiten met niet-ingezetenen en andere A.V.V.’s of offshores.
Oprichting van de A.V.V. geschiedt bij notariële akte. Eén aandeelhouder is voldoende, de oprichter behoeft dit niet te zijn.
De directie van de vennootschap kan zowel uit natuurlijke personen als uit rechtspersonen bestaan. Een natuurlijke persoon mag geen inwoner van Aruba zijn. Een rechtspersoon (wettelijke vertegenwoordiger) is doorgaans een trustkantoor.

De A.V.V. behoeft geen administratie te houden.

Naast de evidente (fiscale) voordelen heeft de A.V.V. ook nadelen zoals:
de deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op de Nederlandse houdster van aandelen in een A.V.V., met andere woorden door een A.V.V. aan een Nederlandse vennootschap uitgekeerd dividend is volledig onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting.
De A.V.V. heeft geen recht op de gereduceerde bronbelasting op Nederlandse dividenden.Een Nederlandse (dochter) vennootschap die dividend uitkeert aan een A.V.V. zal daarop 15 % dividendbelasting dienen in te houden.

De offshore-industrie op Aruba is in beweging:
In 1995 is door de overheid een high commissioner voor de offshore benoemd. Deze heeft tot taak de offshore-industrie op Aruba op een meer met , onder andere , Curaçao , de Britse Maagdeneilanden en de Bahamas concurrerend niveau te brengen. Er wordt hard gewerkt aan verbeterde dienstverlening en sterkere producten op het gebied van de offshore. Een aantal veranderingen is inmiddels al doorgevoerd.
Verwacht mag worden dat in het komende jaar meer wijzigingen en nieuwe producten zullen worden ingevoerd.

Vrije zone bedrijven:
Vennootschappen die zich bezighouden met in – en doorvoer en bewerking van goederen via en in de vrije zone zijn onderworpen aan een speciaal fiscaal regime.Over de winst behaald met specifieke vrije zone activiteiten betalen zij winstbelasting tegen een tarief van 2%.
Het is vrije zone vennootschappen in beperkte mate toegestaan handel te drijven met het binnenland. Het overgrote deel dient te worden geëxporteerd.Op dit moment bestaan de activiteiten van de vrije zone voornamelijk uit de in – en doorvoer van sigaretten en alcoholische dranken en de bewerking van bepaalde producten (m.n. rijst).
Op grond van een binnenkort in te voeren wijziging in de Landsverordening Vrije zone zal het toegestaan zijn vanuit de vrije zone advieswerkzaamheden te verrichten ten behoeve van in het buitenland gevestigde opdrachtgevers. Ook de winst behaald met die activiteiten wordt dan tegen 2% belast.
Extra info

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot :

mr H.O. Schaling

Schaling & Partners N.V.
L.G. Smith Boulevard # 50
P.O. Box 5055
Oranjestad
Aruba – Dutch Caribbean
Telephone (297) 582 7286
Fax (297) 582 8935
Mobile (297) 731 5050
E-mail: schaling.aruba@setarnet.aw