Aruba Beleidswijzigingen

De volgende onderwerpen vindt u op deze pagina:

  • Wijziging beleid toelating Nederlanders
  • Wet en Regelgeving Aruba
  • Regeling verhuiskosten Arubanen

Aruba Wijziging beleid toelating Nederlanders

De Regering van Aruba verklaart middels een officiële publicatie van
d.d. 21 februari 2001 , dat te aanzien van de toelating van Nederlanders,
per direct en vooruitlopend op een formele wijziging van de Landsverordening Toelating en Uitzetting, het volgende beleid van toepassing zal zijn:

* Nederlanders:
Dit gewijzigde beleid heeft betrekking op personen met de Nederlandse nationaliteit, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen Europese Nederlanders, Nederlands – Antilliaanse Nederlanders of personen die genaturaliseerd zijn tot Nederlanders
( “nieuwe Nederlanders”)

* Criteria:
Om in aanmerking te komen voor een vergunning, strekkende tot verblijf dient de Nederlander aan te tonen en te beschikken over:

1. Gepaste huisvesting,

2. Voldoende middelen van bestaan, en

3. Een bewijs van goed gedrag.

Indien wordt voldaan aan deze criteria, dan kan de afgifte van de vergunning niet worden geweigerd.

* Duur van de vergunning:
De vergunning wordt afgegeven voor de duur van de arbeidsovereenkomst, voor een periode van maximaal 3 jaren. Na afloop van de geldigheid van de vergunning wordt op verzoek een vergunning voor onbepaalde tijd afgegeven.

* Werkverbod partner/echtgeno(o)t(e):
De afgifte van een verblijfsvergunning aan een Nederlander geschiedt niet langer onder gelijktijdige oplegging van een werkverbod aan diens partner c.q. echtgeno(o)t(e).
Bij het indienen van de eerste aanvrage wordt informatie ingewonnen betreffende het beroep van de partner c.q echtgeno(o)t(e), terwijl bij de afgifte van de vergunning de vergunninghouder wordt verzocht de Directie Arbeid te informeren zodra de partner c.q. echtgeno(o)t(e) daadwerkelijk gaat deelnemen aan het arbeidsproces.

* Vergunning voor onbepaalde tijd:
Evenals reeds het geval is met personen die als gevolg van naturalisatie de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, wordt aan Europese Nederlanders en Nederlands – Antilliaanse Nederlanders na verloop van 3 jaar geldig verblijf op Aruba een vergunning voor onbepaalde tijd toegekend.
Na een periode van 10 jaar zijn bedoelde personen van rechtswege toegelaten.

Aruba Wet en Regelgeving

Om op Aruba te mogen werken is het hebben van een verblijfs- en werkvergunning een vereiste.

* Aanvraag vergunning
Alle verzoeken voor een verblijfsvergunning al dan niet met toestemming tot arbeid worden vanaf 24 juni 2002 uitsluitend ingenomen door de medewerkers DINA van het Team Inname, Registratie en Voorlichting. Deze inname vindt plaats iedere werkdag van 08.00 – 12.00 en van 13.30 – 16.00.

1. Aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

2. 1e aanvragen kunnen voor of namens een vergunningsplichtige slechts worden ingediend als de betrokkene zich buiten Aruba bevindt.

3. Slechts de werkgever/garantsteller of een door hem daartoe schriftelijk gemachtigd persoon , niet zijnde de vergunningsplichtige of één zijner gezinsleden , kan een door de werkgever/garantsteller getekend verzoek indienen bij de DINA .

4. Diegene die namens de werkgever/garantsteller de aanvraag indient, moet een schriftelijke machtiging (volmacht ) overleggen.

5. Een vertegenwoordiger treedt op namens de opdrachtgever , die zelf volledig aansprakelijk blijft.

6. Wanneer een verzoek om verblijfsvergunning met toestemming tot arbeid bij DINA wordt ingediend, moet het verzoek vergezeld gaan van de vestigingsvergunning van de werkgever en een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (KvK).

7. Voor een éénmanszaak is vereist een uittreksel uit het register van de KvK .

8. Tevens is vereist een uittrekstel uit het Bevolkingsregister (Censo) van het adres van de werkgever en – bij een verzoek om verlenging – van het adres van de werknemer.

9. Bij een verlenging dienen tevens te worden overlegd afschriften van de maandelijkse voor de betrokken werknemer afgedragen loonbelastingafdrachten en premies volksverzekeringen en afschriften van de maandelijkse ‘ pay slips ’ van de werknemer.

10. Voor Colombia geldt dat alleen het ‘DAS boekje ’ (pasado judicial ) als verklaring omtrent het gedrag wordt geaccepteerd.

11. Kerkelijke huwelijken als zodanig worden niet geaccepteerd. Alleen wanner het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand , zoals bijv. in Venezuela en Colombia wordt het erkend

12. De aanvraag om verlenging dient tenminste 3 maanden voordat de vergunning afloopt te worden aangevraagd door de werknemer/vergunninghouder zelf. Betrokkene dient daarbij een actuele verklaring van de werkgever te overleggen. De betrokken vergunninghouder mag in afwachting van de definitieve beslissing van de autoriteit die de vergunning verleent, zijn werkzaamheden bij dezelfde werkgever voortzetten.

13. Werkgevers die met illegalen werken zullen worden vervolgd.

14. Tevens zullen werkgevers worden vervolgd die geen loonbelasting en/of premies volksverzekeringen afdragen voor hun werknemers.

15. Als blijkt dat geen AZV premie wordt afgedragen kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken.

16. Geen vergunning wordt afgegeven aan een inwonende dienstbode , vóórdat de premie AZV voor een jaar is betaald. Verlaat de inwonende dienstbode het Land voordat de periode van de vergunning is verlopen, dan kan restitutie van de premie naar rato worden verkregen bij de Inspecteur der Belastingen. Van het vertrek moet een bewijs worden overlegd (kopie ticket, origineel betalingsbewijs , en uitschrijving uit het bevolkingsregister).

17. De verschuldigde leges dient door de werkgever/garantsteller bij de indiening van de aanvraag te worden voldaan. De retributie alvorens de vergunning zal worden afgehandeld.

18. Als na drie maanden de betaling nog niet binnen is, of verzuimd is de vereiste stukken in te dienen vanwege de werkgever/garantsteller , wordt de aanvraag ambtshalve opgelegd en dient een nieuw verzoek te worden ingediend.

19. De toelatingsplichtige is te allen tijde verplicht (wijzigingen in) zijn/haar gezinssituatie op te geven bij de DINA.

20. DINA accepteert alleen kopieën van documenten als de echtheid ervan tot genoegen van de Directeur is bewezen.

21. Aan Rijksgenoten kan als rentenier/gepensioneerde een vergunning tot tijdelijk verblijf onder werkverbod worden verleend, indien zij kunnen bewijzen te beschikken over een bruto inkomen uit pensioen of uit vermogen van minimaal Afl. 75.000,= per jaar, over passende woonruimte beschikken en verder voldoen aan alle eisen die het vreemdelingenrecht (LTU ) stelt. Er dient met de AZV een regeling te worden getroffen.

22. Wil de rentenier gedurende de vergunningsperiode wijziging van de vergunningsvoorwaarden in die zin, dat hij toch aan het arbeidsproces kan deelnemen, dan dient hij daartoe een regulier verzoek in te dienen. Door de Directie Arbeid zal dat verzoek op de gebruikelijke wijze worden getest aan de arbeidsmarkt.

23. Niet Nederlanders kunnen voor een vergunning als rentenier/gepensioneerde in aanmerking komen, voor zover zij de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of overschreden. De huwelijkspartner wordt toegelaten, maar verdere gezinshereniging of gezinsvorming wordt niet toegestaan. De aan de Nederlander gestelde eisen genoemd in punt 21 zijn van overeenkomstige toepassing.

24. Kinderen van landskinderen , die de vreemde nationaliteit hebben, zijn vreemdelingen en dus vergunningsplichtig . Zodra zij de Nederlandse nationaliteit weer hebben, vallen zij onder artikel 1 lid 1 onder f van de LTU (bij meerderjarigheid ) en zijn niet meer vergunningsplichtig .

25. Vanaf 1 januari 2002 is iedereen van 18 jaar en ouder (=meerderjarig en niet meer behorend tot het wettig gezin ), waarop de LTU van toepassing is, zelfstandig vergunningsplichtig . Dit geldt ook voor kinderen waarvan één ouder met een Arubaan(se) is gehuwd.

26. Aan animeermeisjes wordt een vergunning verleend voor drie maanden. Na vertrek mogen zij gedurende drie jaren niet opnieuw als zodanig werkzaam zijn in Aruba.

27. Slechts in Aruba geboren Nederlanders mogen in casino’s werkzaam zijn.

28. Na het verstrijken van de vergunningsperiode alsook bij voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is de werkgever er voor verantwoordelijk dat de werknemer het Land Aruba binnen 3 weken verlaat..

* Rijksgenoten
Anticiperende op de wijziging van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de LTU krijgen de niet in Aruba geboren Nederlanders (o.a. Europese Nederlanders ) die werk hebben waarvoor geen landskind beschikbaar is, een toelating voor onbepaalde tijd ex artikel 6 lid 3 LTU. Zij moeten een verklaring omtrent het gedrag overleggen met apostille en beschikken over passende huisvesting , goede gezondheid en voldoende middelen van bestaan [BN1] . Antilliaanse beroepspersonen krijgen een vergunning voor onbepaalde tijd bij een bepaalde werkgever , die gewijzigd moet worden als zij van werkgever veranderen. Voor hen is een toets bij eerste aanvraag van de Directie Arbeid niet vereist[1]. Zij moeten voldoen aan de eis van geschikte huisvesting , goede gezondheid, voldoende middelen van bestaan en een verklaring omtrent het gedrag . Aan de toegelaten gezinsleden wordt geen werkverbod opgelegd.

* Nederlandse toeristen
In afwachting van de wijziging van artikel 8 tweede lid LTU en artikel 2 tweede lid van het Toelatingsbesluit , mogen rijksgenoten maximaal 6 maanden voor toeristisch verblijf op Aruba verblijven, als zij beschikken over adequate woonruimte, geldige reisdocumenten en voldoende inkomsten hebben of ten laste vallen van een of meerdere solvabele garantstellers. Zij mogen geen betaalde of onbetaalde arbeid verrichten. Verblijf wordt geweigerd als betrokkene niet over voldoende middelen van bestaan of adequate huisvesting beschikt.

* Waarborgsom
Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning wordt naast de kosten van de verblijfsvergunning (Afl.2000,- voor volwassenen en Afl. 1000,- voor minderjarigen) een waarborgsom gevraagd. Op dit moment bedraagt deze circa Afl. 2000,-. In de meeste gevallen zal de (toekomstige) werkgever garant staan en deze waarborgsom voor zijn rekening nemen. De betaalde waarborgsom staat op naam van de vreemdeling. De waarborgsom kan alleen aan de werkgever worden terugbetaald als de werknemer daarvoor een machtiging heeft afgegeven, de werknemer na tien jaar legaal verblijf een vergunning voor onbepaalde tijd krijgt óf de buitenlandse werknemer Aruba voorgoed verlaat. Daarvoor moet worden aangetoond een uitschrijving uit het Bevolkingsregister en kopie van ticket enkele reis naar het land van herkomst en het oorspronkelijk betalingsbewijs (groene kaart of depositokaart). Gaat de werknemer naar een andere werkgever, dan kan de eerste werkgever de waarborgsom niet terugeisen of verhalen op de nieuwe werkgever.

* Stagiaires
Stagiaires en praktikanten mogen onder geen enkele voorwaarde arbeidsplaatsen innemen of functies uitoefenen die door op Aruba geboren Nederlanders , rijksgenoten en niet vergunningsplichtige personen uitgeoefend kunnen worden.

De instelling of het bedrijf, waar de stage/praktijk zal plaatsvinden, dient de met het buitenlandse onderwijsinstituut afgesloten stage-/praktijkovereenkomst over te leggen, welke overeenkomst dient aan te geven het doel der stage/praktijk, de inhoud van het stage-/praktijkprogramma en de alhier aangewezen stagebegeleider. Betrokkenen kunnen een vergoeding ontvangen en hun zal een vergunning tot tijdelijk verblijf onder werkverbod worden verleend voor de duur van hun stage-/praktijkperiode, doch niet langer dan ten hoogste twaalf maanden. Gedurende deze periode van twaalf maanden mogen zij niet voor een tweede maal worden toegelaten als stagiair/praktikant. Na het einde of de tussentijdse beëindiging van hun stage/praktijk dienen zij, gezien het doel van hun stage/praktijk, Aruba binnen een termijn van drie weken te verlaten. Betrokkenen moeten verzekerd zijn tegen kosten van ziekten en ongevallen.

Directie Immigratie & Naturalisatie (DINA)
Caya Betico Croes 90
Oranjestad
Aruba
Telefoon: (297) 5828946,
klik op hun website:

Ook kunt u contact opnemen met het verkeersbureau van Aruba in Nederland, tel. 070 3028040